Ogólne warunki handlowe

Ogólne Warunki Dostaw i Płatności w Branży Powłok – Rekomendacja wynikająca ze zmian prawnych z 2018 r. i dostosowana do wymogów prawa antymonopolowego

I. ZAKRES

(1) Poniższe warunki dostawy i płatności mają zastosowanie wyłącznie do spółek, osób prawnych prawa publicznego lub specjalnych funduszy prawa publicznego w rozumieniu § 310 (1) niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch). 1 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego). Nie mają one zastosowania do konsumentów.

Obowiązują wyłącznie nasze warunki dostawy i płatności. Wszelkie warunki kupującego, które są sprzeczne lub odbiegają od naszych warunków dostawy i płatności, nie stają się częścią umowy, chyba że wyraźnie zgodziliśmy się na ich ważność na piśmie. Nasze oferty podlegają potwierdzeniu, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

3. Umowy dodatkowe, zmiany i odstępstwa od niniejszych warunków wymagają formy pisemnej.

II. CENY

1. obowiązują uzgodnione ceny powiększone o ustawowy podatek od towarów i usług obowiązujący w dniu dostawy.

2. ustalone przez nas wagi, liczby sztuk i ilości są decydujące dla obliczeń, jeżeli kupujący nie zgłosi zastrzeżeń niezwłocznie po dostawie.

III. DORADZTWO W ZAKRESIE TECHNOLOGII APLIKACJI

1. w zakresie, w jakim świadczymy usługi doradcze, odbywa się to zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i nie jest wiążące. Wszelkie szczegóły i informacje dotyczące przydatności i zastosowania dostarczonych towarów nie zwalniają kupującego z obowiązku przeprowadzenia własnych testów i prób. Dotyczy to w szczególności rozcieńczalników, utwardzaczy, dodatkowych lakierów lub innych komponentów, które nie zostały zakupione od nas.

IV. DOSTAWA

1. kupujący dostarczy towary w uzgodnionym terminie dostawy lub, jeśli termin dostawy nie został wiążąco uzgodniony, bez zbędnej zwłoki po powiadomieniu, że towary są gotowe do dostawy w miejscu wykonania zgodnie z. Abs. IX. 1 do odbioru. Jeśli kupujący nie dokona odbioru towarów, będziemy uprawnieni, według własnego uznania, do wysłania ich na koszt kupującego lub – jeśli nie ma innej możliwości – do przechowywania ich na zewnątrz, jeśli to konieczne. W takim przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za przypadkowe zniszczenie, utratę lub uszkodzenie towarów. Jeśli towary są przechowywane przez nas, jesteśmy uprawnieni do wystawienia faktury i żądania zapłaty za towary po upływie jednego tygodnia od wystąpienia zwłoki w odbiorze.

2) jeżeli, w drodze odstępstwa od ust. 1 uzgodniono, że jesteśmy zobowiązani do wysyłki towarów, transport odbywa się na koszt kupującego, a wybór środka transportu i trasy transportu odbywa się według naszego uznania, chyba że kupujący udzielił nam specjalnych instrukcji w tym zakresie. Ryzyko przechodzi w momencie przekazania przez nas towarów przewoźnikowi.

Dopuszczalne są dostawy częściowe, które są uzasadnione dla kupującego.

(4) Znaczące, nieprzewidywalne zakłócenia operacyjne, opóźnienia w dostawie lub braki w dostawie ze strony naszych dostawców, za które nie ponosimy odpowiedzialności, a także np. zakłócenia operacyjne spowodowane brakiem surowców, energii lub siły roboczej, strajki, lokauty, trudności w pozyskaniu środków transportu, zakłócenia w ruchu drogowym, dekrety urzędowe lub przypadki siły wyższej z naszej strony i ze strony naszych poddostawców wydłużają termin dostawy o czas trwania przeszkody w realizacji, o ile mają one znaczenie dla możliwości dostawy towarów. Niezwłocznie poinformujemy kupującego o rozpoczęciu i zakończeniu takich przeszkód. Jeśli z tego powodu dostawa opóźni się o ponad miesiąc, zarówno kupujący, jak i my jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy w odniesieniu do ilości, na którą wpłynęło zakłócenie dostawy, z wyłączeniem roszczeń odszkodowawczych. Ustawowe prawo kupującego do odstąpienia od umowy w przypadku zakłócenia dostawy z powodu okoliczności, za które ponosimy odpowiedzialność, pozostaje nienaruszone.

Jeśli dostawa jest realizowana w pojemnikach zwrotnych, muszą one zostać zwrócone puste i opłacone w ciągu 90 dni od otrzymania dostawy. Utrata lub uszkodzenie opakowania pożyczki odbywa się na koszt kupującego, jeśli jest on za to odpowiedzialny. Opakowanie pożyczki nie może być wykorzystywane do innych celów ani do przechowywania innych produktów. Są one przeznaczone wyłącznie do transportu dostarczonych towarów. Napisy nie mogą być usuwane.

6. opakowania jednorazowe nie będą przez nas odbierane. Zamiast tego wskażemy nabywcy osobę trzecią, która dokona recyklingu opakowania zgodnie z przepisami ustawowymi i urzędowymi.

V. PŁATNOŚĆ

Kwota faktury jest wymagalna natychmiast po jej otrzymaniu i jest płatna bez potrąceń. Terminowa płatność zostanie uznana za dokonaną tylko wtedy, gdy będziemy mogli dysponować pieniędzmi z datą waluty w terminie płatności na wskazanym przez nas koncie.

W przypadku zwłoki w płatności kupujący zapłaci odsetki za zwłokę w wysokości 9% powyżej odpowiedniej bazowej stopy procentowej.

3. przekazanie weksli nie jest płatnością gotówkową i jest dopuszczalne wyłącznie za naszą uprzednią zgodą z tytułu płatności. Opłaty z tytułu rabatów i rachunków ponosi kupujący.

4. zatrzymanie i potrącenie przez kupującego są wykluczone, chyba że roszczenie zgłoszone w celu skorzystania z prawa zatrzymania lub potrącenia jest bezsporne, prawomocnie stwierdzone lub wynika z tego samego stosunku umownego.

5. niezapłacenie należnych faktur lub inne okoliczności wskazujące na znaczne pogorszenie sytuacji finansowej kupującego po zawarciu umowy uprawniają nas do natychmiastowego wezwania do zapłaty wszystkich naszych roszczeń wynikających z tego samego stosunku prawnego.

VI. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

Zachowujemy prawo własności do przedmiotu dostawy do momentu uiszczenia pełnej ceny zakupu. Do czasu uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z bieżących stosunków handlowych z kupującym, dostarczone towary pozostają naszą własnością. Zastrzeżenie własności pozostaje w mocy również w przypadku, gdy poszczególne nasze roszczenia są uwzględnione w rachunkach bieżących, a saldo zostało ustalone i uznane. Uznaje się, że roszczenia z tytułu ceny zakupu nie wygasły pomimo zapłaty, o ile nadal istnieje zobowiązanie wekslowe przyjęte przez nas w związku z tym – np. w ramach procedury czeku / weksla.

2. przetwarzanie lub mieszanie będzie przeprowadzane przez kupującego w naszym imieniu, bez powodowania jakiejkolwiek odpowiedzialności z naszej strony. W przypadku przetworzenia lub zmieszania z innymi rzeczami, które do nas nie należą, kupujący już teraz przenosi na nas współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości towaru z zastrzeżeniem prawa własności do innych przetworzonych rzeczy jako zabezpieczenia naszych roszczeń, z zastrzeżeniem, że kupujący zatrzyma dla nas nową rzecz.

Kupujący jest uprawniony do zbycia produktów w zwykłym toku działalności, o ile terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z relacji biznesowych z nami.

4. roszczenia z tytułu sprzedaży towarów, do których mamy prawo własności, zostały już przeniesione na nas przez kupującego jako zabezpieczenie w zakresie naszego udziału własnościowego w sprzedanych towarach.
Jeśli kupujący łączy lub miesza dostarczone towary z głównym przedmiotem strony trzeciej za zapłatą, już teraz ceduje swoje roszczenia o wynagrodzenie wobec strony trzeciej do wysokości wartości faktury dostarczonych towarów na nas jako zabezpieczenie.
Akceptujemy te zadania.

Na naszą prośbę kupujący przekaże nam wszelkie niezbędne informacje na temat posiadanych przez nas zapasów towarów oraz scedowanych na nas roszczeń, a także poinformuje swoich klientów o cesji.

Kupujący jest zobowiązany do starannego przechowywania towarów objętych zastrzeżeniem własności oraz do ubezpieczenia ich od utraty i uszkodzenia na własny koszt. Niniejszym ceduje on na nas z góry swoje roszczenia z tytułu umów ubezpieczenia. Akceptujemy to zadanie.

Jeśli wartość zabezpieczeń przekracza nasze roszczenia o więcej niż 20%, na żądanie kupującego zwolnimy wybrane przez nas zabezpieczenia.

8. Prawo kupującego do rozporządzania produktami objętymi naszym zastrzeżeniem własności oraz do dochodzenia roszczeń przeniesionych na nas wygasa z chwilą zaprzestania przez niego płatności i/lub popadnięcia w zapaść finansową. W przypadku wystąpienia tych warunków wstępnych, będziemy uprawnieni do żądania natychmiastowego tymczasowego wydania wszystkich towarów podlegających naszemu zastrzeżeniu własności, z wyłączeniem prawa zatrzymania, bez wyznaczania okresu karencji lub korzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

9. w zakresie, w jakim zastrzeżenie własności nie powinno być skuteczne zgodnie z prawem kraju, w którym znajdują się dostarczone towary, kupujący zapewni równoważne zabezpieczenie na nasze żądanie. Jeśli nie zastosuje się do tego żądania, możemy zażądać natychmiastowej zapłaty wszystkich zaległych faktur bez względu na uzgodnione warunki płatności.

VII. ROSZCZENIA Z TYTUŁU WAD

Kupujący powinien sprawdzić towary pod kątem wad niezwłocznie po ich otrzymaniu.

2. wady należy zgłaszać na piśmie niezwłocznie po ich otrzymaniu, chyba że wada nie była rozpoznawalna podczas kontroli. Jeśli taka wada ujawni się później, również należy ją niezwłocznie zgłosić. Zgłoszenie musi być dokonane na piśmie i musi dokładnie opisywać rodzaj i zakres wady.

3. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas i umożliwienia nam natychmiastowego zbadania, jeśli chce zgłosić wady dostarczonych przez nas produktów.

W przypadku późniejszego wykonania będziemy uprawnieni do wyboru między usunięciem wad a dostawą zastępczą.

(5) W przypadku usuwania wad ponosimy wszelkie niezbędne w tym celu koszty, o ile nie są one zwiększone przez fakt, że przedmiot sprzedaży został przetransportowany do miejsca innego niż miejsce spełnienia świadczenia.

(6) Ponosimy odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody następcze tylko wtedy, gdy jesteśmy (wspólnie) odpowiedzialni za wystąpienie wady z powodu umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

(7) Jeśli nie jesteśmy przygotowani lub nie jesteśmy w stanie usunąć wady lub zrealizować dostawy zastępczej lub jeśli jest to opóźnione ponad rozsądny termin z przyczyn, za które ponosimy odpowiedzialność lub jeśli usunięcie wady lub dostawa zastępcza w inny sposób nie powiedzie się, kupujący ma prawo według własnego uznania zażądać odstąpienia od umowy lub odpowiedniego obniżenia ceny zakupu.

8. w przypadku regresu przedsiębiorczego (§ 445a BGB) domniemywa się, że wady nie istniały w momencie przejścia ryzyka na kupującego, jeżeli kupujący ponosi odpowiedzialność za wady zgodnie z ust. 2. VII. 2. (Zdanie 1) należycie sprawdził, ale nie zgłosił żadnych wad, chyba że domniemanie to jest niezgodne z charakterem rzeczy lub wady.

9. jeśli kupujący dochodzi roszczeń regresowych, musi pozwolić się traktować wobec nas tak, jakby wykonał wszystkie prawnie dopuszczalne opcje umowne wobec swojego partnera umownego (np. odmowa późniejszego wykonania ze względu na nieproporcjonalność lub ograniczenie zwrotu kosztów do rozsądnej kwoty).

10. jesteśmy uprawnieni do odrzucenia roszczeń regresowych kupującego z wyjątkiem roszczeń o nową dostawę towarów, pod warunkiem, że przyznamy kupującemu równoważną rekompensatę za wyłączenie jego praw. Ponosimy odpowiedzialność za odszkodowanie za szkody następcze tylko wtedy, gdy jesteśmy (wspólnie) odpowiedzialni za wystąpienie wady w wyniku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

11. Roszczenia odszkodowawcze kupującego są wykluczone bez przyznania odszkodowania, chyba że jesteśmy winni umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. o ile nie uzgodniono inaczej, wszelkie dalsze roszczenia odszkodowawcze kupującego wobec nas i naszych pracowników, pracowników, personelu, przedstawicieli i zastępców są wykluczone, w szczególności roszczenie o odszkodowanie za szkody, które nie wystąpiły w samych dostarczonych towarach.

2. warunki określone w poprzednim ustępie. 1. oraz inne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności zawarte w niniejszych warunkach dostawy i płatności nie mają zastosowania, o ile odpowiedzialność z naszej strony jest obowiązkowa w przypadku umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu lub w wyniku założonej gwarancji jakości lub trwałości, lub zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt w szczególności. To samo ma zastosowanie w przypadku naruszenia obowiązków z naszej strony, które zagraża osiągnięciu celu umowy, chociaż nasza odpowiedzialność jest ograniczona do odszkodowania za typowe, przewidywalne szkody.

IX. MIEJSCE WYKONANIA, WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU I INNE KWESTIE

(1) Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z relacji biznesowych lub indywidualnej umowy jest nasz odpowiedni punkt wysyłki, w przypadku płatności nasza siedziba.

Miejscem jurysdykcji jest, według naszego uznania, nasza siedziba lub ogólne miejsce jurysdykcji kupującego. Ma to również zastosowanie do sporów w postępowaniach dotyczących dokumentów, weksli lub czeków. Kupujący ma obowiązek zwrócić się do nas o skorzystanie z prawa wyboru, wyznaczając rozsądny termin.

Stosunki umowne z naszymi klientami podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyłączone.

4. dane kupującego będą przechowywane i przetwarzane przez nas tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego przetwarzania stosunku umownego i zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi.

Menü

Menu